سیستم شما به فلش پلیر احتیاج دارد

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

نهضت عاشورا درنگاه امام خمینی
  صفحه اول -> نگاه سرخ و نگاه سبز
چاپ صفحه
ارسال صفحه براى دوستان
نهضت عاشورا درنگاه امام خمینی
تعداد نمایش : 2577

عاشورا وكربلا در نگاه امام جایگاه ویژه ای دارد وامام نظر گاه بلندی به عاشورا افـكنـده وآن رادست مایه سترگي براي آفریـنـش انقلاب اسلامی یافته واز آن الهام گرفته است امام خمینی(ره) قیام خودرابرگرفته ازقیام سیدالشهدامعرفی میكندوبه آن افتخارمی كندو یادآورمی شـودكه مابـایستی  درسـهای شجاعـت،شهـادت،عدالـت، عدالـت خـواهی،مبارزه باظـلم، ودفاع از مكتب رافراگیریم.وبااستدلال به شیوهوسیره ی زندگی امام حسین(ع)منطق راحـت طلبـان بـی درد سازشگران دنـیاطلب و تماشاچیان توجیه گر رامردودمی شمارد.
این بدان جـهت اسـت كه خط سرخ شیعه كه هـمان اسلام ناب محمدی است در كربلا برجسته ترمی شود.درپرتونهضت عـاشوراآزادی خواهـی،ذلت ستیـزی وشهادت طلبی كه لازمه مـبـارزه بادستگاه جور است پررنـگ ترمی شود. لـذاپژوهشگـران ومورخان قیام امام رادارای ویژگی های كه نـه تنهادرقرن های معاصربلكه درطول تاریخ نظیرنداد.بی شك یكی ازآن ویژگی هاپیوندی است كه بین انقلاب امام خمینی(ره)وانقلاب امام  حسین در سال61هجری وجود دارد.

نگاهی كلی به شخصیت امام حسین(ع)از نگاه امام خمینی

۱-قیام برای خدا: سید الشهداء با چند نفر ازاصـحاب قیام كردندچون قیام لله بود اساس سلطنت آن خبیث را درهم شكستند.

2-مسؤلیت پذیری: در بحث مسؤلیت پذیری از همه انبیاء و اولیاءبارزتر و معروف تر سیدالشهـدا است.
اگر وضع تفكر امام حسین(ع) مثل بعضی از مقدسین جامعه خودش بودكربلایی پیش نمی آمدیـك راحت طلبی بود وكـناره گیری از جـامعه لكن وضـع تفكرامام حسین(ع)طوردیگری بود
۳-شهادت طلبی: هرچه روزعاشوراوشهادت به امام حسین(ع)نزدیك ترمی شدافروخته ترمی شد.جوانان اومسابقه می دادندبرسر این كه شهیـد شونـد، همه می دانستنـد كه بعداز چندساعت دیگر شهیدند.
۴- صبر واستقامت:روزعاشوراوشب یازدهم مصائب ومخایفی اتفاق افتادكه تحمل این همه سختی و رنج ومشقت را كسي جز حضرت زینب(س) نداشت.
۵-تجلیات عرفانی و جود مقـدس امـام حسین(ع):ماكه تابع امام حسین(ع)هستیـم بـایـد بـه تفكردر مسائل عرفانی وملكوتی امـام حسیـن(ع) بـپردازیـم و ببینیم ایشان چه وصفی در زندگی داشت.قـیـامـش، انگیزه اش نهی از منكر بود كه منكری باید ازبین برود.مناجات شعبان، دعای عرفه امام حسین و...

فلسفه ی نهضت عاشورا

اگر در رابطه با فلسفه نهضت امام حسین(ع)  بخواهیم صحبت نماییم باید به یك متفكر واسلام شنـاس ژرف اندیش بپردازیم كه بهتر از امام راحل پیدا نمـی شود.امام راحل اهداف مختلفی رابرای قیام امام حسین(ع)بیان كردكه اولاً همه اینها در طول یكدیگرند و نه تنهابا هم مناقاتی ندارند بلكه مكمل هم هستند.
۱- بازگرداندن جامعه به سنت وسیره ی پیامبر: به دلـیل نحراف جامعه اسلامی از سنت وسیرهینبوی دردورهی حاكمیت یزیدامام حسین(ع)تلاش اصلی ومحوری خودرا بازگر داندن جامعه به سنت وسیره ی نبوی معـرفی می نماید.امام حسین(ع) درخطبه ای می فرمایدكه پیامبر اكرم فرموده است:كسی كه ببیندیك سلطان جائری حلال می شمرد حرمـات الله را و مـع ذالك سـاكت شد و تغییر نداد باقول خودش بـا عمل خودش ایـن انجـرفی كه سلطـان جائر پيداكرده حتم اسـت برخداي تبارك وتعالي كه جاي اوراهم همان جايسلطان جائردرآخرت قرار بدهد.
۲-حفظ واحیای شریعت: درطول هدف پیشین احـیای شریعت اسلامیازدستبردوتطاول معاندانازجمله هدف هـای والای حسینی است.خطری كه كه معاویه ویزید برای اسلام داشتند منصب خلافـت نبود این كمترین خطر بود ولی خطر اصلی این بود كه می خواستند :
الف) اسلام را به صورت سلطنت دربیاورند.
ب) میخواستند معنویت رابه صورت طاغوت درآورند
ج)اسلام را منقلب كنند و به یك رژیم كاملاً طاغوتی درآورند.
د) اسلام راوارونه كردند سلطنت بود این خطر بزرگی بود كه امام حسین(ع) با قـيامش و نـثـار خـونـش آن رارفـع كرد. سید الشهدا در این راه جان خـود رافدا كرد.
۳-اقامه ی عدل ومعروف و رفع مـنكر: از هـمان روزاول فـرمودند:
می بینیدكه به معروف عمل نمي شود و به منكر عمل می شود. اوانگیزه اش این بود كه معروف را اقامه كندومنكر را از بـین ببرد. انحراف همه ازمـنكرات است و جز خط مستقیـم توحید هرچه هسـت منكر است وباید از بین برود.
۴-تشكیل حكومت اسلامی:آنهاكه خیال می كـنندكـه سیدالشهدابرای حكومت نیامده بود و خود اینها برای حكومت آمدندسخت دراشتباهند.برای اینكه حكومت بایددردست كسي مثل سیدالشهداباشدزیرااصل قیام انبیاء از اول تا آخراین بوده است.

۵-شهادت: خون شهید رسواگر ظالم ونشانه نزدیك ترشـدن پیروزی مكتب است هرشهیدی كه می دادابتهاج حسین زیادتر می شد چراچون به هدف و یك قدم به پیروزی نـزدیـك ترمی شد.
۶-انجام اصلاحات بنیادی:بنی امیهچه كسانی هستند شجره ملعونه، ناگزیر اسلام آوردند،بادرون كفر وظاهراسلام، مصـداق بارزنفاق هستند. سوء استفاده ی بعداز رحلت پیامبركه شامل موارد ذیل است.
الف) سلطه خود را بر دنیای شرق تا غرب بگسترانند
ب) سیره ی نبی مكرم را مبـنی بر مـال وثـروت و...دانستند.

دستاوردهای قیام عاشورا

۱- حفاظت از اندیشه های اسلامی:
پیغمبر(ص) فرمود: انامنحسین یعنی دیانت رااو نگه می دارد وایـن فدا كاری و دیانت اسلام رانگه داشته است و ما باید این را نگه داریـم باید رمزبقای مذهب وممالك اسلامـی مـمالك شیعی رابدانیم چه بوده وآن راحفظ كنیم.
۲- عاشورا نماد غلبه حق بر باطل:امام حسین(ع) ویارانش كشته شـده اند اما پیروزی نهـایی از آن آنـهاست چـون مكتبشـان شكـست نخورد. یزیـد ویـارانـش در مـزبـله تـاریـخ دفـن شدند تا ابد . و این است پیروزی خـون بر شمشیر وحق بر باطل.

دروس عاشورا

۱- رابطهی دین و سیاست و لزوم بر خورداری از بینش سیاسی
۲- لزوم فداكاری در راه احیای شریعت
۳- درس جاودانگی در پرتو شهادت
۴- تحمل رنج ها و مشقت ها
۵- درس شجاعت
۶- ادای تكلیف در هر صورت
۷- چگونگی مبارزه، انقلاب وتسلیم نشدن

احیای دین امروزه چگونه محقق می شود

امام خمینی می فرماید: احیای دین در این عصر بدون احیـای عاشوراممكن نیست چون تـنها راهكار بـرای احیای دین انقلاب بوده وتنها راه به حـركت درآوردن چرخ عظیم انقلاب احـیای عاشورا حسینی است.

منشورات مهدویت